İptal ve İade Koşulları

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İş bu sözleşmede, Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:29/4 ANTALYA adresinde bulunan, 0242 323 03 17 irtibat numarası 0242 323 03 18 numaralı faks ve www.zershan.com internet adresine sahip Zershan Turizm (Zershan Turizm Ticaret Ltd Şti ( bundan sonra Zershan turizm olarak anılacaktır. ) ile Madde 2’de tanımlanan hizmeti satın alan “TÜKETİCİ” arasında akdedilmiştir.
1.1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu satış sözleşmesi bir tarafta ZERSHAN TURİZM SEYAHAT ACENTASI (Bu sözleşmede kısaca ACENTE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta TÜKETİCİ arasında, yurt içi veya yurt dışı gezileri konusunda akdolunmuştur.
Kurumsal Seyahat Organizasyonlarında (Okul, dernek, vakıf, şirket vb.), kurum ile Acenta arasında düzenlenen sözleşme hükümleri geçerlidir. Kurumlar tarafından düzenlenen seyahatlere katılan Müşteri/Müşteriler, Kurum ile ZERSHAN TURİZM arasında düzenlenen sözleşme hükümlerine bağlıdırlar.
İş bu sözleşme, sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher, Tur Programı/Broşürü ve Alındı Belgesi’nde belirtilen hizmetleri kapsar.
1.2. İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.
1.3) TÜKETİCİ, kendisinin ve 1.2. de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) ACENTE sorumlu değildir.
1.4) TÜKETİCİ 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
1.5) Taraflar, gösterilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Taraflar adreslerdeki değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ederler.
2-) KONU
İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ’nin, ACENTE’ye ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
3-) PAKET TURUN NİTELİKLERİ VE SÜRESİ :
3.1) Ekteki Program Tur Kayıt formunda yer alan paket tur program ve koşulları geçerlidir
4-) SÖZLEŞME BEDELİ
4.1) Sözleşme bedeli .......EUR karşılığı ..... TL (KDV dahil) dir. Bu bedele, tur ile ilgili iş bu sözleşmeye ekli broşürlerde fiyata dahil olan tüm hizmetler dahildir. Bunlar haricindeki extra turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.
4.2) Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havaalanına iniş vergileri gibi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri TÜKETİCİ’’ye yansıtılır.

4.3) İş bu sözleşme bedelinin yabancı para cinsinden belirlenmesi halinde yapılan satışlarda T.C.M.B. Efektif satış kuru esas alınacaktır. Sözleşmede döviz karşılığı TL olarak belirtilen tur bedelinin tahsilatı sonuçlandığın da, kur farklılıkları nedeniyle oluşabilecek TL fiyat değişiklikleri, TÜKETİCİ’ ye yansıtılacaktır. Ödemede temerrüt olması halinde aylık % 10 vade farkı uygulanır.
4.4) Sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde TÜKETİCİ’ye yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin % 10’ini geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda %10'dan fazla artış meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.
5) ÖDEME PLANI VE ŞEKLİ : Ekli "Alındı Belgesi" ve "Paket Tur Kayıt Formu" nda yazdığı gibidir.
6-) ÖDEMELER
Kayıt anında rezervasyon bedelinin % 100 ü peşin olarak ödenmelidir.. Belirtilen süreler içinde ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde, ACENTE’ nin yapılan rezervasyonları her zaman mehil vermeksizin iptal etme hakkı saklıdır
ACENTE, gerekli gördüğü takdirde erken rezervasyon tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.
7-) GENEL HÜKÜMLER
7.1) ACENTE paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.
7.2) ACENTE esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİ ye derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;
a) Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler
b) iş bu sözleşmenin 4.4. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.
7.3) Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için yeterli kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar TÜKETİCİ'ye bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİ nin tazminat hakkı yoktur. Ancak seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.
7.4) Varsa Seyahat Acentası’nın ……… . Adresinde bulunan …………. İrtibat numarası ile ……….. fax numarası ve www………. İnternet adresine sahip temsilcisi(bundan sonra TEMSİLCİ olarak anılacaktır) veya ……. Adresinde bulunan …….. iletişim bilgili……. unvanlı yerel irtibat noktası (.................) belirtilmelidir.

7.5) ACENTE, TÜKETİCİ’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.
7.6) ACENTE, TÜKETİCİ ye paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.
7.7) ACENTE, paket turun iptali durumunda 7.6 da belirtilen halleri kapsayacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.
7.8) TÜKETİCİ, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, ACENTE’ ye yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİ nin sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.
8-) MÜCBİR SEBEPLER
8.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, ACENTE nin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTE için mücbir sebep sayılır. Bu haller,
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
c) Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.

8.2.) Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre
kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ACENTE’ye ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.
8.3) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTE sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. ACENTE ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

9-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI VE SONUÇLARI
9.1) Paket turun başlamasından 20 gün önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini ACENTE’ ye yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.
a) ACENTE tarafından sunulan eşit değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma
c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme
9.2) Sözleşmeden dönülmesi halinde, ACENTE, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür.
9.3) Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ACENTE tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 10.1 maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.
ACENTE tarafından iptal edilen gezilerde; TÜKETİCİ’nin uçak bileti, mil ile ya da ücreti ile ACENTE dışından temin etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından ACENTE sorumlu değildir.
9.4) ACENTE’nin paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ACENTE paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ’nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde ACENTE’nin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ACENTE o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, ACENTE, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
9.5) Kişilerin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından (uçak, tren, otobüs veya özel araç vb.) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurtdışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama yerine geç varma veya gidememe halleri TÜKETİCİnin sorumluluğunda olup, bu konuda ACENTEnın hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle TÜKETİCİ ACENTE’den bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunamaz.
9.6) TÜKETİCİNİN, ACENTE’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir.
9.7) Tüketici, rezervasyonunu yapılan kişinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde seyahat sigortasına başvuracaktır. Bu durumda seyahat sigortası poliçesinde belirtilen esaslar dahilin de, sigorta şirketinin vereceği karar doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

9.8) Gezi tarihine 14 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun ücret iadesi yapılmayacaktır.

TÜKETİCİNİN gezinin başlamasından;
30-16 gün öncesine kadar iptal ve değişiklik talep etmesi halinde, gezi bedelinin % 50’ı,
14 günden az bir süre kala talep etmesi halinde ise tamamını ceza olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


Erken rezervasyon tur paketinde, tur hareket tarihine 30 gün öncesine kadar, ödenen kişi başı tur paket ücretinin %10’u tutarında cezai işlem karşılığında değişiklik yapılabilir. Talep edilen yurtdışı tur paketine ait kontenjan bulunmaması halinde, ACENTE’nin paket değişikliğini kabul etmeme hakkı saklıdır.
Erken rezervasyon döneminde indirimsiz rezervasyon yapılan turlarda normal iptal şartları geçerlidir.
Tur Kayıt Formunda; "PROMOSYON" olarak belirtilen turlarımızda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp, iptal veya değişiklik imkanı bulunmamaktadır. Kayıtdan sonra her ne sebeple olursa olsun Para iadesi yapılmayacaktır.

9,9) TÜKETİCİ tarafından tur tarihi ve her türlü değişiklik taleplerinde yukarıdaki ödemelere ek olarak dosya masrafı olarak 10 $ karşılığı …. TL. tahsil edilir.
9,10) Charter uçuşlarda tur hareket tarihine 30 günden az bir süre kala yapılan iptallerde hiç bir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.
9,11) Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama yerleri değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile ACENTE sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.
9,12) ACENTE TÜKETİCİ’nin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
10-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ
10.1) ACENTE, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
ç) ACENTENİN veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.

10.2) Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, ACENTE ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİYE zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
11-) HAREKET SAATLERİ
Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden ACENTE sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri
saat ve sefer sayıları geziden önce ACENTE’den kontrol edilmelidir. ACENTE tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte, yolcular da bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.
12-) BAGAJ
12.1 Havayollarının farklı uygulamaları nedeniyle, tura katılan TÜKETİCİNİN her türlü gezide hareket tarihinden önce Acente'den kurallar hakkında bilgi alması gerekir. Havayollarının talep edeceği fazla bagaj ücretlerinden ACENTE sorumlu tutulamaz.
12.2 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar kesinlikle taşıma araçlarına ve konaklama tesislerine alınamaz. Ayrıca her çeşit evcil hayvan, ACENTENIN açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik ve ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.
12.3 ACENTE personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir. ACENTE TÜKETİCİ tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte beyan edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.
13-) VİZE İŞLEMLERİ
Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Seyahat ACENTE sinin vize alma taahhüdü yoktur. Vize ve pasaport işlemleri TÜKETİCİye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay (konsoloslukların bildirimlerine göre değişiklik gösterebilir) öncesine kadar gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak ACENTE ye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifin de olduğundan ACENTEnın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından da ACENTE nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödenmez.
14-) DİĞER HÜKÜMLER
14.1 TÜKETİCİNİN şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli TÜKETİCİNİN özen borcu olup, şikayet konusunun hizmet alındığı esnada ACENTE yetkililerine bildirilmesi halinde çözümlenmesi ve memnuniyetin sağlanması mümkün iken, belirtilen özen borcunun yerine getirilmemesi TÜKETİCİNİN iyi niyetli olmayan haline karinedir.
ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ’ ye karşı sorumludur. Ancak TÜKETİCİNİN, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde TÜKETİCİ turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
14.2 ACENTE’ nin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uygulanacaktır.

14.3 Gezi programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel ACENTELER belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılamaması nedeniyle ACENTE’ den hiçbir tazminat veya iade talep edilemez.
14.4 Sözleşmenin İptali durumunda ,iki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir TÜKETİCİNİN, geziyi herhangi bir süre içerisinde iptal etmesi halinde (iptal süresi önemli değildir ) TÜKETİCİNİN iade hakkı olduğu durumlarda; odada kalacak ikinci TÜKETİCİ “tek oda” (single) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.
14.5 TÜKETİCİ kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit etmekle mükelleftir. TÜKETİCİ kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından ACENTE sorumlu olmaz. TÜKETİCİ kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla ACENTE’ den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan TÜKETİCİ tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu ACENTE’ ye kayıt öncesinde bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre ACENTE’ nin TÜKETİCİ’ yi talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.
14.6 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan TÜKETİCİ (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan TÜKETİCİ (ler) in ACENTE aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve ACENTE’ nin TÜKETİCİye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ACENTE’nin sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan TÜKETİCİler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını tanıtım broşürü, katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
14.7 TÜKETİCİ, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriği ve maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak bilgilendirildiğini beyan eder.
14.8) Ek sözleşme yapılmaksızın, TÜKETİCİ de mevcut paket tur sözleşmelerinde yer alan ilave değişiklikler, düzeltmeler veya eklemeler, ACENTE yetkilisi tarafından imzalanmış olması şartı ile geçerli olacaktır.
15-) SİGORTA HÜKÜMLERİ
15.1) ACENTE, TÜKETİCİ tarafından 1618 sayılı yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi hallerinde sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, paket tur bedeli kadardır. TÜKETİCİ dilerse paket tur
ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık hallerinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
15.2) Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan TÜKETİCİLERİN eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. ACENTE bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Her türlü sigorta işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. ACENTE’ nin herhangi bir kusurunun bulunmadığı durumlarda zararın sigorta tarafından herhangi bir nedenle kapsam dışı bırakılması halinde ACENTE’ nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

15.3) Müşterinin ACENTE’ nin sağladığı seyahat sağlık sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde, müşteri başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptır. Ancak bu durumda müşteri, ACENTE’ nin sağladığı seyahat sigorta bedelinin iadesini isteyemez.
16- ) DELİL ANLAŞMASI
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ACENTE’ nin defter ve kayıtları ile sair belge ve dökümanlar, hesap özetleri, yetkili müdür ve müdürlerce onaylanmış bilanço ve raporlar, ACENTE’ ye ait Online Rezervasyon Sistemi üzerinden TÜKETİCİ tarafından girilen bilgiler, onaylanan tüm evrak ve belgeler başkaca kanıt gücüne gerek bulunmaksızın nihai, kesin ve münhasır delil sayılacaktır.
17- ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması Türk Hukukuna tabidir, doğacak ihtilaflarda Antalya Merkez İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.
Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgileri ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat
noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda ACENTE nin en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
c) Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ nin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,
d) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
f) TÜKETİCİ ye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.


TÜKETİCİ ve beraberindekiler adına SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. Adımıza düzenlenmiş olan sözleşmeyi okuyup anlayıp kabul ederek bir nüshasını teslim aldım.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tarafıma elektronik yollarla tanıtım ve promosyon içerikli mesajların gönderilmesini kabul ediyorum.

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM.
BİR SURETİNİ TESLİM ALDIM


AD SOYAD -İMZA
Tüketici/Katılımcı İsim Soyisim:

Adres:

Telefon:
E-mail:
İmza: Belgeyi tanzim ve imza eden Acente görevlisi:

Adres: Fener Mah. Tekelioğlu Cad. 1. kayıkent Sitesi
A Blok No: 29/4 Antalya
Telefon: 0242 323 03 17
Fax: 0242 3230318
Emai: info@zershan.com.tr
İmza: